Är du ett import eller export företag? – Tillverkning tillbaka till Europa: Implikationer för hamncentrerade transportsystem

Via Högskolan i Gävle bjuder vi och Per Hilletofth och Natalie Gerami Wallner in till forskningsprojektet
Tillverkning tillbaka till Europa: Implikationer för hamncentrerade transportsystem

Syftet med projektet
Fokus inom svensk industri har sedan början av 80-talet varit på att flytta produktion till lågkostnadsländer.
Drivkraften har varit att minska tillverkningskostnaden genom att utnyttja lägre arbetskostnader
och därmed uppnå högre marginaler. En global försörjningskedja har skapts genom att produktion har
lokaliserats i avlägsna lågkostnadsländer och sedan har produkter/komponenter distribuerats genom
globala transportsystem. På senare tid har det har skett en förändring i synen på hur produktion bör
organiseras. Företag försöker utveckla lokala/regionala försörjningskedjor för specifika marknader och
på så sätt sprida ut eller lokalisera produktionen närmare slutmarknaden. Det finns flera drivkrafter till
utvecklingen mot mer lokala/regionala försörjningskedjor. Det handlar i grunden om att kunna möta den
lokala marknaden på ett bättre sätt genom att produktion och marknad kommer närmare varandra.
Närheten leder till ökad förmåga att kostnadseffektivt hantera kundanpassning av produkt och service,
ökad leveransförmåga och flexibilitet samt lägre transport- och logistikkostnader. Andra drivkrafter
inkluderar att stärka hållbarhet samt att reducera riskerna i försörjningskedjan. Pandemin, kriget i
Ukraina och den nya geopolitiska situationen driver på utvecklingen ytterligare.

Utvecklingen får konsekvenser för transportsystemet i Europa. Produktionen som kommer tillbaka
kommer hamna i olika delar. En del kommer hamna nära stora marknader och annan kommer hamna i
Östeuropa för lågkostnadsproduktion. Transportsystemet kommer behöva binda ihop Europa på ett
bättre sätt, samtidigt som hållbarhetmålen uppnås (EU 2030/2050). Det här kräver ökad intermodalitet
samt att gods behöver nyttjas på ett effektivare och hållbarare sätt mellan väg, järnväg och sjö. I den här
kontexten utgör kortsjöfart inom Europa en intressant möjlighet med stor potential. Syftet med projektet
är tvådelat: (a) att undersöka varför och hur svenska företags försörjningskedjor blir mer lokala/
regionala samt (b) hur detta kommer påverka den hamncentrerade logistiken med särskilt fokus på
Sveriges östkust. Syftet är uppdelat i fyra forskningsfrågor: (1) ”Varför och hur blir svenska företagas
försörjningskedjor mer lokala och europeiska?”, (2) ”Vilket behov finns av containerfrakttjänster från
Sveriges östkust till Europeiska unionens länder i Östersjön?”, (3) ”Vilket behov finns av roro/ropaxfrakttjänster
för lastbilsbaserade transportkedjor i Östersjön?” och (4) ”Vilken roll spelar järnväg,
torrhamnar och nya hamnförbindelser (ex. Norge) i svenska företags försörjningskedjor?

Nytta för och förväntan på medverkande företag
Detta är ett samverkansprojekt där akademi tillsammans med medverkade företag söker svar på ovan
frågor. Frågorna är öppna för diskussion så att samtliga medverkande företag känner att de berör det
egna företagets affärsutveckling på ett viktigt sätt. Projektet kommer att undersöka varför/hur svenska
företags försörjningskedjor blir mer lokala/regionala samt hur detta kan påverka den hamncentrerade
logistiken med särskilt fokus på Sveriges östkust. Den här kunskapen är till nytta för transport- och
logistikföretag avseende affärsutveckling på längre sikt. Projektet kommer identifiera både utmaningar
och möjligheter kopplat till den här utvecklingen som kan skapa nya affärsmöjligheter. Projektet
kommer även bidra med en arena att diskutera dessa frågor med akademi och andra företag.
Samverkansprojektet kräver engagemang från både forskare och medverkande företag. Forskarna söker
medel från finansiär som täcker forskarnas lön, resor och utrustning. Medverkande företag bidrar med
arbetstid som uppgår till motsvarande belopp (in kind). Det kostar på så sätt inget för företagen att
medverka förutom arbetstid. Vanligen söker vi fyraåriga projekt med en omslutning på 4 MSEK, vilket
kräver en medfinansiering från företagen på 5000h (en arbetstimme värderas till 800kr/h). Ofta ingår 5
företag vilket ger en årlig medfinansiering på ca 250h. Av denna tid blir en viss del mertid genom
engagemanget (ex. delta vid workshops, möten och datainsamling) men större delen av tiden ska kunna
hittas i det arbete som redan utförs i företaget (ex. affärsutveckling) och som kopplar till projektet.

Vill du veta mer? Hör av dig till Per Hilletofth
Professor, Högskolan i Gävle, per.hilletofth@hig.se
tel: 0704 97 88 26
Marknads- och affärsutvecklingschef, Gävle Hamn AB, natalie.gerami_wallner@gavlehamn.se
Tel: 0790 72 90 92

EVENT & UTBILDNINGAR

Se alla event & utbildningar