Vi på Gävle Innovation Hub säger stort TACK för det gångna året och önskar en riktigt God Jul!🎄

 

Då AI har varit svårt att missa under året som gått avslutar vi med en årskrönika om just AI-året 2023!

Året 2023 har varit ett avgörande år för AI och dess påverkan på vårt samhälle har varit djupgående och omvälvande. Teknologins framsteg har accelererat och integrationen av artificiell intelligens har präglat många aspekter av våra liv på sätt vi tidigare bara kunde drömma om.

Medicinsk revolution och hälsoteknik AI har gjort banbrytande framsteg inom medicinsk forskning och vård. Genom avancerade algoritmer och maskininlärning har sjukvården blivit mer preciserad och individanpassad. Diagnoser är nu mer exakta och behandlingarna skräddarsys efter varje individ. Från cancerdetektion till läkemedelsutveckling har AI spelat en avgörande roll för att rädda liv och förbättra hälsan hos människor världen över.

Autonoma fordon och transportrevolution Transportsektorn har genomgått en revolution med AI. Autonoma fordon har blivit vanligare på vägarna och har ökat säkerheten samtidigt som de minskar trafikstockningar och utsläpp. Med avancerade system för självkörande fordon har transportbranschen förändrats i grunden och erbjuder nu effektivare och säkrare resor.

Arbetsplatsen och AI AI har förändrat arbetslandskapet på flera sätt. Automatisering och användningen av robotar har lett till omstrukturering av arbetsuppgifter och ökat fokus på att utveckla nya färdigheter som är mer kompletterande till AI. Samtidigt har AI-assistenter och verktyg för datadriven beslutsfattande blivit vanligare, vilket ökar produktiviteten och kreativiteten på arbetsplatsen.

Etiska överväganden och regleringar Under året har diskussionen kring etik och regleringar för AI intensifierats. Frågor om ansvar, transparens och integritet har uppmärksammats allt mer. Många länder har infört strängare regleringar för att säkerställa ansvarsfull användning av AI och för att undvika diskriminering eller missbruk av teknologin.

Utmaningar och möjligheter framåt Trots alla framsteg står vi inför flera utmaningar när det gäller AI. Att säkerställa rättvis och etisk användning av teknologin är avgörande. Att fortsätta utveckla och förbättra AI:s förmågor samtidigt som vi upprätthåller mänsklig kontroll och integritet kommer vara en fortsatt utmaning.

Sammanfattningsvis har året 2023 varit ett år då AI:s inverkan på våra liv har varit oändligt. Från medicinsk forskning till transport och arbetsplatsen har AI revolutionerat och förändrat vårt samhälle på ett sätt som för bara några år sedan verkade otänkbart. Det är nu upp till oss att fortsätta navigera denna teknologiska framtid med ökad medvetenhet, etik och ansvar.

(Självklart är hela denna årskrönika AI-genererad med hjälp av ChatGPT, även julkortet är AI-genererat)
God Jul & Gott Nytt År🎄🎄

EVENT & UTBILDNINGAR

Se alla event & utbildningar

Årets första forskarluncher i samarbete med Högskolan i Gävle och DoSpace!

Energieffektivisering i industrin

Energieffektivisering i industrin visar COP28 är av yttersta vikt för att länder ska nå sina klimatmål.
Vad säger forskningen om möjligheterna för industrin att arbeta med energieffektivisering, vad säger det senaste inom forskningen.
En av högskolan i Gävles professorer, Patrik Thollander, kommer att prata om detta och vad högskolan gjort senaste tio åren för att stötta Gävleborgs företag i deras omställningsarbete.

Att delta på seminariet är kostnadsfritt.
Plats: Drottninggatan 18, Gävle (DoSpace/Gävle Innovation Hub).
Datum: 17 januari
Tid: 12:00 till 13:00

EVENT & UTBILDNINGAR

Se alla event & utbildningar

Den 15:e till 17:e januari går det att besöka KTH:s vernissage.

Där studenter från arkitektprogrammet visar upp utmaningar och lösningar för ett hållbarare Gävle. Välkomna! 

Plats: Drottninggatan 18, Gävle (DoSpace/Gävle Innovation Hub).Ps. Varför inte se vernissagen den 17:e samtidigt som du lyssnar på veckans Forskarlunch?
Läs mer om forskarlunchen, klicka här!

EVENT & UTBILDNINGAR

Se alla event & utbildningar

FMV söker innovativa bolag och forskargrupper inom kvantsensorer.

Målbilden är att hitta innovativa civila uppslag som kan möjliggöra framtida sensorförmågor och oberoende navigering inom den militära verksamheten. Signalspaning inom hela det elektromagnetiska området är av stort intresse. Att snabbt upptäcka och lokalisera svaga radio- och mikrovågor kan vara avgörande i en konflikt.

Den 15 februari 2024 genomför FMV för Försvarsmaktens räkning, inom projektet Militärt Innovationsprogram, en TechDay på temat framtidens kvantsensorer.

De som uppvisar ett förslag till en lovande teknisk idé har möjlighet att få en satsning i form av en direkt beställning från FMV till ett värde mellan 350 000 och 500 000 kronor, för att ytterligare utveckla sin idé under ett upp till sex månader långt projekt.

På TechDay får de inbjudna 20 minuter per förslag att förklara sina idéer och innovativa lösningar, följt av frågor från åhörarna. Därefter sammanträder en jury bestående av Försvarsmakten, FMV och FOI. Det/de bästa förslagen väljs ut av juryn i omröstning, varefter beställningsförfarande påbörjas omgående.

Läs mer och ansök på Kommande TechDay 2024 (fmv.se)

EVENT & UTBILDNINGAR

Se alla event & utbildningar

Via Högskolan i Gävle bjuder vi och Per Hilletofth och Natalie Gerami Wallner in till forskningsprojektet
Tillverkning tillbaka till Europa: Implikationer för hamncentrerade transportsystem

Syftet med projektet
Fokus inom svensk industri har sedan början av 80-talet varit på att flytta produktion till lågkostnadsländer.
Drivkraften har varit att minska tillverkningskostnaden genom att utnyttja lägre arbetskostnader
och därmed uppnå högre marginaler. En global försörjningskedja har skapts genom att produktion har
lokaliserats i avlägsna lågkostnadsländer och sedan har produkter/komponenter distribuerats genom
globala transportsystem. På senare tid har det har skett en förändring i synen på hur produktion bör
organiseras. Företag försöker utveckla lokala/regionala försörjningskedjor för specifika marknader och
på så sätt sprida ut eller lokalisera produktionen närmare slutmarknaden. Det finns flera drivkrafter till
utvecklingen mot mer lokala/regionala försörjningskedjor. Det handlar i grunden om att kunna möta den
lokala marknaden på ett bättre sätt genom att produktion och marknad kommer närmare varandra.
Närheten leder till ökad förmåga att kostnadseffektivt hantera kundanpassning av produkt och service,
ökad leveransförmåga och flexibilitet samt lägre transport- och logistikkostnader. Andra drivkrafter
inkluderar att stärka hållbarhet samt att reducera riskerna i försörjningskedjan. Pandemin, kriget i
Ukraina och den nya geopolitiska situationen driver på utvecklingen ytterligare.

Utvecklingen får konsekvenser för transportsystemet i Europa. Produktionen som kommer tillbaka
kommer hamna i olika delar. En del kommer hamna nära stora marknader och annan kommer hamna i
Östeuropa för lågkostnadsproduktion. Transportsystemet kommer behöva binda ihop Europa på ett
bättre sätt, samtidigt som hållbarhetmålen uppnås (EU 2030/2050). Det här kräver ökad intermodalitet
samt att gods behöver nyttjas på ett effektivare och hållbarare sätt mellan väg, järnväg och sjö. I den här
kontexten utgör kortsjöfart inom Europa en intressant möjlighet med stor potential. Syftet med projektet
är tvådelat: (a) att undersöka varför och hur svenska företags försörjningskedjor blir mer lokala/
regionala samt (b) hur detta kommer påverka den hamncentrerade logistiken med särskilt fokus på
Sveriges östkust. Syftet är uppdelat i fyra forskningsfrågor: (1) ”Varför och hur blir svenska företagas
försörjningskedjor mer lokala och europeiska?”, (2) ”Vilket behov finns av containerfrakttjänster från
Sveriges östkust till Europeiska unionens länder i Östersjön?”, (3) ”Vilket behov finns av roro/ropaxfrakttjänster
för lastbilsbaserade transportkedjor i Östersjön?” och (4) ”Vilken roll spelar järnväg,
torrhamnar och nya hamnförbindelser (ex. Norge) i svenska företags försörjningskedjor?

Nytta för och förväntan på medverkande företag
Detta är ett samverkansprojekt där akademi tillsammans med medverkade företag söker svar på ovan
frågor. Frågorna är öppna för diskussion så att samtliga medverkande företag känner att de berör det
egna företagets affärsutveckling på ett viktigt sätt. Projektet kommer att undersöka varför/hur svenska
företags försörjningskedjor blir mer lokala/regionala samt hur detta kan påverka den hamncentrerade
logistiken med särskilt fokus på Sveriges östkust. Den här kunskapen är till nytta för transport- och
logistikföretag avseende affärsutveckling på längre sikt. Projektet kommer identifiera både utmaningar
och möjligheter kopplat till den här utvecklingen som kan skapa nya affärsmöjligheter. Projektet
kommer även bidra med en arena att diskutera dessa frågor med akademi och andra företag.
Samverkansprojektet kräver engagemang från både forskare och medverkande företag. Forskarna söker
medel från finansiär som täcker forskarnas lön, resor och utrustning. Medverkande företag bidrar med
arbetstid som uppgår till motsvarande belopp (in kind). Det kostar på så sätt inget för företagen att
medverka förutom arbetstid. Vanligen söker vi fyraåriga projekt med en omslutning på 4 MSEK, vilket
kräver en medfinansiering från företagen på 5000h (en arbetstimme värderas till 800kr/h). Ofta ingår 5
företag vilket ger en årlig medfinansiering på ca 250h. Av denna tid blir en viss del mertid genom
engagemanget (ex. delta vid workshops, möten och datainsamling) men större delen av tiden ska kunna
hittas i det arbete som redan utförs i företaget (ex. affärsutveckling) och som kopplar till projektet.

Vill du veta mer? Hör av dig till Per Hilletofth
Professor, Högskolan i Gävle, per.hilletofth@hig.se
tel: 0704 97 88 26
Marknads- och affärsutvecklingschef, Gävle Hamn AB, natalie.gerami_wallner@gavlehamn.se
Tel: 0790 72 90 92

EVENT & UTBILDNINGAR

Se alla event & utbildningar

Nu finns möjlighet att få en doktorand som genomlyser er verksamhet utifrån situation och kan skapa en handlingsplan för fortsatt förbättringsarbete.
Inventera var ni står digitalt idag och vad ni kan göra senare för fortsatt utveckling i er digitalisering!

OBS: Allt är kostnadsfritt! Ta chansen genom att skicka in en
intresseanmälan och få ett samtal om vad du skulle vilja göra.

Detta kan handla om:
• Utbildningsbehov hos din personal.
• Komma fram till att kanske ta hjälp av externa resurser och i så fall vilka?
• Verktyg att skapa en lärande kultur utifrån Lean.
• Stöd i GDPR och andra juridiska aspekter kopplade till digitalisering.
• Utveckla eller stärk er digitala kommunikation med era leverantörer och kunder.
Få ett nuläge på hur ditt
företag står sig digitalt
Nu finns möjlighet att få en doktorand som genomlyser er verksamhet utifrån
er situation och kan skapa en handlingsplan för fortsatt förbättringsarbete.
Inventera var ni står digitalt idag och vad ni kan göra senare för fortsatt
utveckling i er digitalisering!

Vill du veta mer? Välkommen med alla dina frågor.
För mer information och intresseanmälan:
strim@hig.se
alt. 026-64 85 84 eller 026-64 87 63

Aihie Osarenkhoe, professor i företagsekonomi.

Projektsamordnare och huvudansvarig
Aihie Osarenkhoe, professor i företagsekonomi, inriktning marknadsföring, strategisk företagande. Forskningsledare för Hållbara affärsrelationer (HAR).
Tel: 070-191 45 26 E-post: aihie.osarenkhoe@hig.se

STRIM är ett projekt vid Högskolan i Gävle, i samarbete med näringslivskontoren i Gävle & Sandviken. Projektet
”Strategier för utveckling av digital transformationskapacitet i små och medelstora företag” (STRIM) syftar just till att
utöka företags förmåga till digital utveckling och digitalt värdeskapande i ditt bolag. STRIM – Högskolan i Gävle (hig.se)
STRIM finansieras av Tillväxtverket, Region Gävleborg
(via Europeiska Regionala Utvecklingsfonden) samt Högskolan i Gävle och vänder sig främst till små och medelstora
företag (SMF).

 

EVENT & UTBILDNINGAR

Se alla event & utbildningar

I en nyligen publicerad artikel i Allt om ELBIL ”Chalmers: Tunga lastbilar som kör långa rutter blir lönsammare med eldrift” visar forskning från Chalmers hur den tung fordonsflotta kan elektrifieras på ett konstadseffektivt sätt. Läs hela artikeln här

I studien använde forskarna ett dieselpris på 1,20 euro (14kr) per liter och priset på snabbladdning till 0,17 euro (1,99kr) per kilowattimme respektive 0,40 euro (4,67kr) per kilowattimme i det dyrare räkneexemplet (samtliga priser är exklusive moms).

Forskarna kom bland annat fram till att batteristorleken och möjlighet att kunna ladda under obligatoriska raster är viktiga aspekter för att eldrivna lastbilar kan vara mer kostnadseffektiva än dieseldrivna lastbilar.

Självklart har vi även letat på studien bakom och vill du också gå på djupet i siffrorna så hittar du studien här.

Källa: Case Study of Cost-Effective Electrification of Long-Distance Line-Haul Trucks.

 

EVENT & UTBILDNINGAR

Se alla event & utbildningar

Ansökan till årets SKAPA-pris har nu öppnat!

SKAPA-priset är Sveriges största innovationspris, med syfte att ge stöd till uppfinnare att utveckla sina idéer. SKAPA är en stiftelse som bildades till minne av Alfred Nobel 1985 och delade ut sitt första pris 1986.

Sök eller nominera en innovatör idag!

Tävla i kategorierna:
SKAPA talang
SKAPA priset
SKAPA förebild
SKAPA accelerationsstipendium
SKAPA accelerationsstipendium för kvinnor

 

Läs mer och anmälan: https://www.stiftelsenskapa.se/

 

EVENT & UTBILDNINGAR

Se alla event & utbildningar

Uttryck din åsikt via Gävle kommuns Företagarpanel
Gävle kommuns Näringslivsavdelning vill veta vad företagare och näringslivsrepresentanter tycker i olika frågor som rör näringslivet och att driva företag i Gävle. Du som anmäler dig till Företagarpanelen kommer med jämna mellanrum att få besvara frågor via mail och på så sätt påverka kommunens arbete för ett förbättrat företagsklimat.

Välkommen med din anmälan: Anmälan och mer information

EVENT & UTBILDNINGAR

Se alla event & utbildningar

”Så skriver du en vinnande ansökan”; en workshop i tre delar med expert-Adam från RISE resulterade i att hela 4 ansökningar inskickade av startups från Gävleborg beviljades!

”Så skriver du en vinnande ansökan” genomfördes under våren 2021 för att stötta startups i regionen med ansökningar inför ”Vinnovas Innovativa Startups steg 1” . Läs mer om initiativet på Idéfabriken.se.

Till våren 2023 kommer Vinnova med en ny utlysning i en ny utformning under namnet Innovativa Impact Startups hösten 2023.

 

Ps. Kom ihåg att du alltid kan ta kontakt med oss för idécoachning

 

EVENT & UTBILDNINGAR

Se alla event & utbildningar