Utlysning av forsknings- och utvecklingsmedel från Stiftelsen Gästrikeregionens miljö 2023

Stiftelsen Gästrikeregionens miljö utlyser härmed möjlighet att söka medel för forsknings- och utvecklingsprojekt som ryms inom stiftelsens ändamål kring återvinning och behandling av avfall med särskild inriktning mot ett konsumentperspektiv samt miljövänliga behandlings-och återvinningsmetoder.

Stiftelsen vänder sig till aktörer som har en anknytning till Gästrikeregionen, eller vars verksamhet och de resultat som beviljade medel från stiftelsen möjliggör, kan komma Gästrikeregionen till nytta. Områden som stiftelsen i denna utlysning i första hand vill prioritera är projekt som avser behandling av slam respektive plast samt återbruk av bygg- och rivningsmaterial.

Stiftelsens styrelse har beslutat att medel i första hand ska beviljas projekt där de från stiftelsen beviljade medlen innebär en möjlighet för sökanden att förstärka sin medfinansiering på ett sådant sätt att ytterligare forsknings- och utvecklingsmedel kan erhållas från andra främjarorganisationer. Detta i syfte att kunna få så stor utväxling och effekt som möjligt av de beviljade medlen. Grundansatsen är ett 1:1 förhållande mellan sökandens egenfinansiering och tillskottet från stiftelsen. Minsta belopp som kan sökas är 50.000 kr/år. Totalt maxbelopp är 500.000 kr.

Stiftelsen Gästrikeregionens miljö som är bildad av SITA Sverige AB, numera PreZero Sverige AB och Kommunalförbundet Gästrike återvinnare och förvaltad i samverkan med Högskolan i Gävle har som syfte enligt stadgarna (§2) att ”främja forskning på vetenskaplig grund samt forskning och utveckling kring återvinning och behandling av avfall med särskild inriktning mot ett konsumentperspektiv samt miljövänliga behandlings-och återvinningsmetoder”.

Ansökan ska ha inkommit till stiftelsen senast den 31 mars 2023.  Beslut om tilldelning sker preliminärt under juni 2023. Tidigaste projektstart den 1 september 2023.

Adress: Stiftelsen Gästrikeregionens Miljö. CO/ Thomas Nylund, Effen Konsult, Rälsgatan 6A, 802 91 Gävle. Alternativt  via e -post till thomas@effen.se rubricerat ”Ansökan SGRM 2023.”

Ansökan kan göras med stöd en mall som ni kan få genom att maila Thomas Nylund, han kan även skicka er anmälningsformuläret. I beslut anges villkor för rapportering och utbetalning. Bedömning och utvärdering av projektansökningar sker med särskilt beaktande av hur väl det aktuella projektet bidrar till stiftelsens syfte och ändamål.

Enligt stiftelsens stadgar §4 gäller följande för ansökan:

”Ansökan om medel skall innehålla kort redogörelseför den verksamhet till vilken medel söks. Sökande skall, då anses erforderligt, genom referenser styrka lämnade uppgifter samt, i förekommande fall, styrka att sökanden disponerar det utrymme samt de materiella och personella resurser som utöver de sökta medlen är erforderliga för projektets genomförande.

Den som erhållit medel från stiftelsen skall inom ett år från den dag då medel ställts till förfogande till stiftelsen lämna in en redogörelse för resultat som stiftelsens disposition resulterat i. En sådan redogörelse skall också bifogas en ny ansökan om ytterligare medel till samma sökande som tidigare uppburit eller disponerat medel från stiftelsen. Medel som inte tas i anspråk inom två år sedan medlen ställts till förfogande skall återfå till stiftelsen.”

Stiftelsens Gästrike Regionen Miljö

Kontakt: Thomas Nylund, Ordförande

070-312 00 77
thomas@effen.se

 

EVENT & UTBILDNINGAR

Se alla event & utbildningar